Uplatnenie reklamácieV prípade reklamácie prosíme kontaktujte naše zákaznícke centrum na telefónnom čísle: +421 949 855 020 
Alebo emailom : 
obchodskchem@gmail.comAdresa na odoslanie reklamovaného tovaru:

BIOLOGYSTIC s.r.o.
Lipová 8
Štúrovo
943 01


Reklamačný poriadok Biologystic s.r.o.

 

   I. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach www.skchem.sk


Reklamačný poriadok je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho. Je umiestnený na internetovej stránke predávajúceho.


V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa Reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode VIII. Všeobecných obchodných podmienok.

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) predávajúceho Biologystic s.r.o., IČO: 46 337 415, so sídlom Lipová 8, 943 01 Štúrovo, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č. 38297/N, a opisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.


Vadou sa rozumie
zmena (vlastnosti) tovaru, ak jej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, príp. nevhodné konštrukčné riešenie. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu z ktorého je

tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iným

nesprávnym zásahom, ako aj zánikom životnosti tovaru, alebo jeho častí.


Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.


Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).


Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť potrebnú  súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.


Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Ak je  kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení.

 
 II. Dĺžka záruky

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru – doklad o kúpe (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.
 

 II/1. Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia

Záručné doby začínajú plynúť zásadne od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
Kupujúci je oprávnený tovar reklamovať z dvoch dôvodov:

 • pre vadu, ktorú mal tovar už pri prevzatí kupujúcim
 • pre vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe


Záručná doba je:

 • u nového tovaru 24 mesiacov (zákonná lehota);

 

Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení.

 

   III. Záručné podmienky

III/1.  Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: biologystic@gmail.com spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Predávajúci za zjavné vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť. Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

 

III/2.  Postup uplatňovania a vybavovania reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je Biologystic sro, Lipová 8, 943 01 Štúrovo. Email: obchodskchem@gmail.com

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

 • vyplnením reklamačného formulára a jeho zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou
 • spísaním reklamácie a zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou

 

 

Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár/písomné oznámenie o uplatnení reklamácie, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru (ďalej len ako „požadované doklady").

Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári/písomnom oznámení o uplatnení reklamácie nasledovné údaje:

 • identifikácia kupujúceho
 • číslo dokladu o zaplatení a/alebo záručný list
 • presné označenie druhu tovaru a rozsah vád tovaru
 • ako sa vady tovaru prejavujú
 • spätná doručovacia adresa Kupujúceho a telefonický kontakt
 • dátum a podpis kupujúceho

Link na Reklamačný formulár má Kupujúci k dispozícii tu←.


Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať aj požadované doklady, alebo tieto nie sú čitateľné, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci vyzve kupujúceho, aby dodatočne doručil požadované doklady a všetky súčasti a príslušenstvo. V prípade, že táto výzva zostane bezúspešná, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie. 


Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Odporúčame zaslaný tovar poistiť.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Pri zaslaní vadného tovaru prostredníctvom prepravnej služby sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.

Predávajúci zašle Kupujúcemu písomné Potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru = Upovedomenie o spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.  

Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu
 • Výmenou tovaru
 • Vrátením kúpnej ceny
 • Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 • Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru


O výsledku reklamácie a jej vybavení bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou. Možnosti prevzatia reklamovaného tovaru sú vždy predmetom vzájomnej dohody.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 21.04.2021 a vzťahuje sa na všetky reklamácie, ktoré boli uplatnené po jeho účinnosti.

Biologystic sro

Štúrovo

 

 

 

 


 

Reklamačný formulár

Informácie o poškodenom (odosielateľ)

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mail:

 

Telefónne číslo:

 

Informácie o reklamovanom tovare

Názov tovaru:

 

Číslo dokladu o platbe:

 

Dátum vystavenia dokladu o platbe:

 

Iné doplňujúce údaje:

 

 

Popis reklamácie (závady)

 

 

 

 

 

 

 

............................................         ..............................................        ..........................................

Miesto a dátum                             Podpis zákazníka                           Podpis predávajúceho

 

 

 

Ďalšie informácie k reklamácii (vyjadrenie predávajúceho)

 

 

 

 

Uplatnenie reklamácie je jednostranný právny úkon spotrebiteľa, ktorý ho môže realizovať v ním zvolenej forme s definovaním vady a nároku. Tento formulár slúži pre spotrebiteľa ako vzor pre rýchlejšie vybavenie reklamácie.

 

 

Biologystic sro, Lipová 8, 943 01 Štúrovo, obchodskchem@gmail.com, 0949 855 020Adresa na odoslanie reklamovaného tovaru:


Biologystic s.r.o.
Lipová 8
Štúrovo
943 01