OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV BIOLOGYSTIC S R.O., KTORÁ PREVÁDZKUJE E-SHOP WWW.SKCHEM.SK
PRIDELENÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO:  IS E-SHOP KLIENTI : 201417757
INFORMÁCIE A POUČENIE O PRÁVACH V ZMYSLE § 15 ZÁKONA Č. 122/2013 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.
V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári internetového obchodu www.skchem.sk V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť: Biologystic s.r.o. Lipová 8,  943 01 Štúrovo oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch  počas celého obdobia registrácie.
Spoločnosť  Zappertechnology s.r.o., je  oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope skchem.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope skchem.sk , stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na zappertechnology2013@gmail.com
Po zrušení registrácie v e-shope skchem.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je firma Zappertechnology s.r.o., povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Zakliknutím políčka „Newsletter áno“ v Objednávkovom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete spoločnosti Zappertechnology s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári alebo Objednávkovom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách e-mailom.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie  oznámite emailom nazappertechnology2013@gmail.com
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný informovať o ich zmene emailom na zappertechnology2013@gmail.com
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so spoločnosťou Zappertechnology s.r.o. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, a pod.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Zappertechnology s.r.o., vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov ktoré spracúva. Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľom podľa §6 ods. 2 č. 122/2013 Z.z.

Zoznam aktuálnych tretích strán , ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté:  Slovenská pošta a.s.